Regulamin

Regulamin dla klientów abcprezentacji.pl
 

abc prezentacji

 


§ 1 Postanowienia ogólne

Abcprezentacji.pl to sklep internetowy, dost?pny w domenie abcprezentacji.pl, prowadzony przez Business Group Ma?gorzata Skorzy?ska sp. j. (zwan? dalej Business Group) z siedzib? w Warszawie , przy ul. Wspólnej 41/22, wpisan? do KRS pod numerem 0000531619 o numerze REGON : 360189910, numerze NIP: 7010449604, z któr? Klienci mog? si? kontaktowa? pod nast?puj?cym adresem mailowym biuro@abcprezentacji.pl

1. Business Group prowadzi sprzeda? detaliczn? i hurtow? drog? elektroniczn? za po?rednictwem sieci Internet. Zamówienia s? przyjmowane s? za po?rednictwem strony internetowj dost?pnej w domenie abcprezentacji.pl i maila biuro@abcprezentacji.pl

2. Niniejszy Regulamin zakupów w sklepie internetowym abcprezentacji.pl  (dalej: Regulamin) stanowi integraln? cze?? Umów Sprzeda?y zawieranych przez Klientów ze Sklepem.

3. Tre?? Regulaminu znajduje si? na stronach Sklepu.

4.  Sklep jest platform? teleinformatyczn?, umo?liwiaj?c? Klientom zapoznanie si? z Produktami oraz zawarcie Umowy Sprzeda?y.

5. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta mo?liwe jest pod warunkiem spe?nienia przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymaga? technicznych.§ 2 S?owniczek

1. Terminy u?ywane w niniejszym Regulaminie, pisane wielk? liter? w tre?ci Regulaminu , oznaczaj?:


Business Group - firma Business Group Ma?gorzata Skorzy?ska sp. j.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Business Group Ma?gorzata Skorzy?ska sp. j., ul. Wspólna 41/22, 00-519 Warszawa, prowadzony na witrynie internetowej o adresie www http://abcprezentacji.pl, prowadz?cy sprzeda? towarów za po?rednictwem sieci Internet i w sposób tradycyjny (po uprzednim zamówieniu towaru);

Konto - konto utworzorzone w abcprezentacji w którym gromadzone s? dane oraz informacje o Kliencie dotycz?ce jego dzia?a? w abcprezentacji.pl

Strona www Sklepu - witryna internetowa o adresie www http://abcprezentacji.pl;
Produkty - przedmioty znajduj?ce si? w informacji handlowej wskazanej w Sklepie;
W?asno?? Produktu – tytu? w?asno?ci do Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który  przechodzi na Kupuj?cego z chwil? uiszczenia ceny za Produkt, wraz z ewentualn? cen? za dostaw? Produktu;

Klient – podmiot sk?adaj?cy Zamówienia w Sklepie Internetowym, b?d?cy osob? fizyczn?, osob? prawn? lub jednostk? organizacyjn? nie posiadaj?c? osobowo?ci prawnej.

Zamówienie – deklaracja woli zakupu Produktu przekazana w sposób umo?liwiaj?cy Sklepowi: identyfikacj? Klienta, identyfikacj? Produktu, miejsce jego odbioru lub dostawy oraz form? p?atno?ci ceny za Produkt.

Umowa Sprzeda?y – umowa sprzeda?y w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana na odleg?o??  zawarta jest w chwili dor?czenia na serwer poczty elektronicznej obs?uguj?cy adres e-mail podany przez Klienta lub na podany przez niego numer faxu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia; na tre?? Umowy  sk?ada si? tre?? Zamówienia, Potwierdzenia Realizacji Zamówienia oraz Regulamin.

Potwierdzenie Wp?ywu Zamówienia – potwierdzenie wp?yni?cia do Sklepu zamówienia Klienta, które Klient otrzymuje automatycznie e-mailem po z?o?eniu Zamówienia w systemie Sklepu Internetowego www.abcprezentacji.pl. W przypadku Zamówienia przes?anego przez Klienta faxem lub mailem Potwierdzenie Wp?ywu Zamówienia wysy?ane jest faxem lub mailem. Potwierdzenia Wp?ywu stanowi informacj? o wp?ywie Zamówienia. Przyj?cie Zamówienia do realizacji nast?puje na podstawie Potwierdzenia Realizacji Zamówienia po jego weryfikacji.

Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – wiadomo?? elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Realizacji Zamówienia) lub przes?ana Klientowi faxem przez Sklep na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzaj?ca, ?e wskazane w jej tre?ci Zamówienie mo?e zosta? zrealizowane przez Sprzedaj?cego, przes?ana po weryfikacji poprawno?ci i mo?liwo?ci realizacji Zamówienia.

Prezentacje Produktów - prezentacje Produktów i ich cen znajduj?ce si? na Stronie www Sklepu, stanowiace zaproszenia Klientów do zawierania Umów Sprzeda?y w zakresie Produktów; og?oszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci nie za ofert?, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi? one równie? zapewnienia Sprzedaj?cego w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z pó?n. zmianami).

Dostawa Towaru - umowa zlecenia us?ug transportu;

Konsument - osoba fizyczna dokonuj?ca czynno?ci niezwi?zanej bezpo?rednio z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?, dla celów niezwi?zanych z prowadzon? dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?.


 

§ 3 Zak?adanie Konta, sk?adanie zamówie?, cena i p?atno??


1. Klienci  maj? mo?liwo?? korzystania z abcprezentacji.pl dokonuj?c rejestracji i tworz?c w ten sposób konto, w którym gromadzone s? dane oraz informacje o Kliencie dotycz?ce jego dzia?a? w abcprezentacji.pl l (dalej: „Konto”) . ?wiadczenie us?ug w ramach Konta na abcprezentacji.pl ma charakter bezterminowy.

Klient ma prawo wypowiedzie? umow? zawart? z Business Group dotycz?c? Konta, w ka?dym czasie poprzez wys?anie maila na adres biuro@abcprezentacji.pl zawieraj?cego o?wiadczenie o rozwi?zaniu umowy. Powy?sze nie dotyczy sytuacji, w których Business Group jest w trakcie realizacji zamówienia z?o?onego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwi?zania umowy nast?pi z chwil? zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

2. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w abcprezentacji.pl nale?y wype?ni? formularz rejestracyjny poprzez podanie nast?puj?cych danych: adresu e-mail oraz has?a
i danych kontaktowych Klienta.

Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wys?ana wiadomo?? wskazuj?ca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

Z chwil? potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomi?dzy Klientem, a Business Group, której przedmiotem s? us?ugi ?wiadczone przez Business Group, na warunkach okre?lonych w Regulaminie.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadaj?cej osobowo?ci prawnej, wszelkie czynno?ci tego podmiotu w abcprezentacji.pl, mo?e dokona? wy??cznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynno?ci zwi?zanych z korzystaniem z abcprezentacji.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowi?zków tego podmiotu jako Klienta.

4. Wszystkie produkty dost?pne w abcprezentacji.pl s? fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta?y legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych abcprezentacji.pl s? podawane kwocie netto i  brutto (zawieraj?cej podatek VAT). Na ka?dy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT.
Faktura VAT mo?e by? dostarczana drog? elektroniczn? na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, ?e Klient wyra?nie zaznaczy, ?e faktura VAT powinna by? dostarczona w formie tradycyjnej.


6. W cenach podanych na stronie www zawarte s? koszty gospodarowania odpadami.


7. Cena staje si? wi???ca dla stron transakcji po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia Przyj?cia Zamówienia.


8. Klienci mog? wybra? nast?puj?ce sposoby sk?adania Zamówie?:

a) zamówienie poprzez system internetowy www.abcprezentacji.pl ikona "Dodaj do koszyka";

b) zamówienie za pomoc? e-maila wys?anego na adres: biuro@abcprezentacji.pl nale?y poda? dane do FV lub dane osobowe, adres wysy?ki i telefon kontaktowy;

c) w przypadkach ustalonych indywidualnie inne formy sk?adania zamówie?.

9. Po z?o?eniu Zamówienia Klient otrzymuje Potwierdzenie Wp?ywu Zamówienia. Brak Potwierdzenia Wp?ywu Zamówienia oznacza, ?e Zamówienie nie zosta?o poprawnie z?o?one.

W przypadku wyst?pienia niejasno?ci danych przes?anych w Zamówieniu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia. O fakcie tym Sklep zobowi?zuje si? niezw?ocznie powiadomi? Klienta drog? elektroniczn? lub faxem.

Je?eli do realizacji Zamówienia wymagana jest przedp?ata lub zaliczka, przyj?cie Zamówienia do realizacji nast?puje po wp?ywie ustalonej kwoty na rachunek bankowy Sklepu.

10. Zawarcie Umowy Sprzeda?y i realizacja Zamówienia nast?puje po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia.

11. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich i spedycyjnych. W niektórych przypadkach istnieje mo?liwo?? odbioru osobistego produktów w biurze handlowym przy Wawelskiej 26, 02-061 Warszawa. Odbiór osobisty produktu mo?e nast?pi? po wcze?niejszym ustaleniu dnia i godziny odbioru z handlowcem Business Group.  Klient ponosi koszty dostawy okre?lone w zak?adce Dostawa i transport na stronie abcprezentacji.pl.

12. Umowa zawarta pomi?dzy Klientem a Business Group dotycz?ca zakupu danego produktu w Business Group ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spe?nienia ?wiadczenia zwi?zanego z zakupem produktów w Business Group jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrze?eniem produktów odbieranych osobi?cie przez Klientów, w których miejscem spe?nienia ?wiadczenia jest biuro handlowe Wawelska 26, 02-061 Warszawa.

13. W sytuacji, kiedy wyst?puj? du?e ró?nice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, sk?adaj?cych si? na jedno zamówienie z?o?one
w Business Group, Business Group mo?e samodzielnie zdecydowa? o podziale zamówienia na mniejsze przesy?ki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy
potwierdzeniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesy?ki cz?stkowe. W przypadku anulowania cz??ci zamówienia, korekcie ulegaj? wy??cznie te koszty dostawy, które zosta?y przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej cz??ci zamówienia.

14. Klient zobowi?zany jest do zap?aty Ceny za zamówiony w Business Group produkt, w tym za koszty dostawy, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrze?eniem, gdy p?atno?? nast?puje przy odbiorze.  Mo?liwe s? nast?puj?ce formy p?atno?ci:

a) Przy odbiorze – zap?ata gotówk? kurierowi przy odbiorze produktu lub w biurze handlowym.

b) Przelewem - forma p?atno?ci dla klientów preferuj?cych samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizyt? w placówce banku. Po z?o?eniu zamówienia, Klient otrzymuje drog? poczty elektronicznej (e-mail) FV proforma wraz z numerem rachunku bankowego, na który nale?y przela? w?a?ciw? kwot?. Z chwil? zaksi?gowania wp?aty na rachunku bankowym Business Group, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c) P?atno?? na termin dla Klientów z placowek bud?etowych lub sta?ych Klientów posiadaj?cych umowy handlowe z Business Group.

15. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dost?pnych w Business Group, Business Group zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu p?atno?ci poprzez nieudost?pnianie okre?lonych opcji p?atno?ci i dostawy.

16. Czas dostawy produktów wynosi standardowo od 2 do 7 dni i nie wi?cej ni? 40 dni od dnia zawarcia umowy, w zale?no?ci od konkretnego produktu, jego dost?pno?ci na rynku, czasu sprowadzenia itp.

W przypadku odbioru osobistego, przesy?ki s? dostarczane do biura handlowego Wawelska 26, 02-061 Warszawa.

O mo?liwo?ci odebrania zamówionego produktu Business Group informuje drog? elektroniczn? lub telefonicznie. Przesy?k? nale?y odebra? w ci?gu 7 dni od otrzymania informacji o mo?liwo?ci odbioru produktu. Przesy?ka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odes?ana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.


§ 4 Gwarancja, r?kojmia i prawo odst?pienia od umowy


1. Produkty mog? posiada? gwarancj? producenta, importera lub sprzedawcy, obowi?zuj?c? na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji ka?dego produktu widnieje w jego opisie na stronach abcprezentacji.pl lub podany jest w regulaminie (poni?ej )

2. Business Group odpowiada za wady produktu na podstawie obowi?zuj?cych przepisów prawa. W przypadku sprzeda?y nieb?d?cej sprzeda?? konsumenck?, wy??cza si? przepisy o r?kojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje z tytu?u r?kojmi mo?na z?o?y? w formie elektronicznej, wysy?aj?c e-maila na adres biuro@abcprezentacji.pl.

4. Klient ma prawo ??da? obni?enia ceny albo odst?pienia od umowy, chyba ?e Business Group niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wad?. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je?eli produkt by? ju? wymieniony lub naprawiony przez Business Group albo Business Group nie wymieni?a produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usun??a.

5. Business Group rozpoznaje reklamacj? z tytu?u r?kojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawid?owej postaci. Je?eli w ci?gu 14 dni Business Group nie ustosunkuje si? do ??da? Klienta, oznacza to, i? uzna?o ??dania za uzasadnione. W ka?dym z powy?szych przypadków, gdy realizacja ??da? Klienta wi??e si? z dostaw? nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Business Group.

6. Lampy do projektorów zarówno oryginalne , jak i zamienniki maj? ?ci?le okre?lon? ?ywotno??. Gwarancja i r?kojmia na lampy obowi?zuje przez czas ?ycia lampy wskazany przez producenta.

Gwarancja i ?ywotno?? lampy (w zale?no?ci od tego który warunek nast?pi wcze?niej) :

3M - 90 dni / 500 godzin; Acer - 30 dni / 500 godzin; Ask - 90 dni / 500 godzin; Barco - 90 dni / 1000 godzin; BenQ - 1 rok / 500 godzin; Casio - 1 rok / 500 godzin; Christie - 90 dni (czas mo?e ulec zmianie) / 500 godzin; Dell - 90 dni / 500 godzin; Digital Projection - 90 dni / 500 godzin; Eiki - 90 dni / 500 godzin; Epson - 90 dni / 500 godzin; Eyevis - Brak gwarancji; Geha - 90 dni / 500 godzin; Hitachi - 6 miesi?cy / 1200 godzin; InFocus - 1 rok / 500 godzin; Jvc - 90 dni / 500 godzin; Kinderman - 90 dni / 500 godzin; Liesegang - 90 dni / 180 godzin; Mitsubishi - 90 dni / 500 godzin; Nec - 90 dni / 500 godzin; Optoma - 6 miesi?cy / 1000 godzin; Panasonic - 90 dni / 500 godzin; Projection Design - 90 dni / 500 godzin; Sahara Benelux - 90 dni / 500 godzin; Sanyo - 90 dni / 500 godzin; Seme - 90 dni / 500 godzin; Sharp - 90 dni / 500 godzin; Sim 2 - 6 miesi?cy / 500 godzin; Sony - 90 dni / 500 godzin; Smart Bard - 90 dni / 500 godzin; Toshiba - 90 dni / 500 godzin; ViewSonic - 90 dni / 500 godzin; Plus - 6 miesi?cy / 1000 godzin.

Zamienniki marki Diamond Lamps: ?ywtono?? i gwarancja wynosi 6 miesi?cy lub 500h w zale?no?ci od tego, który warunek nast?pi szybciej. Zamienniki marki Genius : ?ywtono?? i gwarancja wynosi 5 miesi?cy.

7. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrze?eniem, ?e nie podlegaj? zwrotowi ?wiadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, nie mo?na odst?pi?. Zasady odst?pienia od umowy, w tym wzór formularza o odst?pieniu od umowy, z którego Klient mo?e skorzysta?, a tak?e przypadki, w których prawo do odst?pienia od umowy nie przys?uguje zostaja okre?lone poni?ej. Postanowienia niniejszego art. stosuje si? odpowiednio do odst?pienia od umowy dotycz?cej Konta.


ZASADY ODSTAPIENIA OD UMOWY :

W ci?gu 14 dni od otrzymania przesy?ki Konsument mo?e odst?pi? od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Je?li to zrobi, zostan? zwrócone  wszystkie otrzymane od Konsumenta p?atno?ci, wy??czaj?c koszty dostawy. Aby zrezygnowa? z zakupu, nale?y poinformowa? Business Group o swojej decyzji, wype?niaj?c Formularz zwrotu towaru. Mo?na skorzysta? ze wzoru odst?pienia od umowy, który znajdziesz poni?ej.


Przesy?k? nadaj na adres:
Business Group
Wawelska 26
02-061 Warszawa

lub inny adres uzgodniony e-mailowo z handlowcem.

UWAGA!

Prawo odst?pienia od umowy nie przys?uguje w odniesieniu do umów:


1. o ?wiadczenie us?ug, je?eli wykonali?my w pe?ni us?ug? za Twoj? wyra?n? zgod?;

2. w której cena Towaru zale?y od waha? na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy;

3. w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed?ug Twojej specyfikacji lub s?u??ca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz?towanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo?na zwróci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?dów higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem ?wiadczenia s? rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl?du na swój charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami;

6. w której przedmiotem ?wiadczenia s? nagrania d?wi?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz?towanym opakowaniu, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;

7. o dostarczanie tre?ci cyfrowych, które nie s? zapisane na no?niku materialnym, je?eli spe?nianie ?wiadczenia rozpocz??o si? za wyra?n? Twoj? zgod?, przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy.


FORMULARZ ODST?PIENIA OD UMOWY
(formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy)

Business Group Ma?gorzata Skorzy?ska sp. j.
Wawelska 26
02-061 Warszawa

biuro@abcprezentacji.pl


Ja ............................................................niniejszym informuj? o moim odst?pieniu od umowy sprzeda?y nast?puj?cej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imi? i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................§ 5 Zwrot zu?ytego sprz?tu

1. Klient ma prawo do zwrotu zu?ytego sprz?tu zgodnie z ustaw? z dnia 29 lipca 2005 r. o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zu?ytego sprz?tu mo?e si? odby? tylko i wy??cznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Business Group i b?dzie obejmowa? produkt tego samego rodzaju. Ch?? zwrotu zu?ytego produktu nale?y zg?osi? drog? mailow? na adres biuro@abcprezentacji.pl w okresie nie d?u?szym ni? jeden miesi?c od zakupu nowego urz?dzenia, ale nie krótszym ni? 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Business Group dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysy?a zu?yty sprz?t do biura handlowego Wawelska 26 02-061 Warszawa na swój koszt.


§ 6 Polityka Ochrony Prywatno?ci i ochrona danych osobowych

 

1.    Administratorem Pa?stwa danych osobowych jest Business Group M. Skorzy?ska sp.j. Wspólna 41/22, 00-519 Warszawa NIP 7010449604, KRS 0000531619, REGON 360189910.
 

2.    Business Group przyk?ada szczególn? wag? do ochrony prywatno?ci klientów, z nale?yt? staranno?ci? dobiera i stosuje odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj?ce ochron? przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególno?ci zabezpiecza dane przed ich udost?pnieniem osobom nieupowa?nionym, jak równie? przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowi?zuj?cych przepisów prawa. Business Group sprawuje sta?? kontrol? nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dost?p do danych w mo?liwie najwi?kszym stopniu, udzielaj?c stosownych upowa?nie? tylko wówczas, gdy jest to niezb?dne do prawid?owego ?wiadczenia us?ug za po?rednictwem abcprezentacji.pl.


3.    Klienci mog? przegl?da? abcprezentacji.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotycz?ce towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.


4.    Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i potrzebne do realizacji zamówienia oraz do innych czynno?ci zwi?zanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzeda?y.


5.    Pa?stwa dane osobowe s? przetwarzane w celach:
 

  • zachowania lub nawi?zania relacji biznesowych (na podstawie art.6 ust. 1f RODO)
  • przetwarzanie jest niezb?dne do wykonania umowy, której stron? jest osoba, której dane dotycz?, lub do podj?cia dzia?a? na ??danie osoby, której dane dotycz?, przed zawarciem umowy (na podstawie art.6 ust. 1b RODO)
  • prowadzenia przez nas marketingu bezpo?redniego (na podstawie art.6 ust.1a RODO) po wyra?eniu odr?bnych, dobrowolnych zgód (zgod? na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych oraz zgod? na otrzymywanie drog? elektroniczn? informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?)
  • realizacji ??cz?cych nas umów oraz ?wiadczenia dla Pa?stwa oferowanych przez nas us?ug w tym wysy?ki korespondencji.
  • realizacji naszych obowi?zków przewidzianych prawem, w tym w szczególno?ci wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów ksi?gowych


6.    Przetwarzane kategorie danych osobowych to w szczególno?ci: imi? i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwa firmy, stanowisko, adres do korespondencji.

7.    Pa?stwa dane osobowe mog? by? udost?pnione podmiotom ?wiadcz?cym us?ugi na rzecz Business Group z zakresu: a) us?ug prawnych, b) ksi?gowo?ci, c) marketingu, d) finansów, e) utrzymania systemów informatycznych oraz instytucjom publicznym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi?zuj?cych przepisów prawa, w tym w?a?ciwym organom wymiaru sprawiedliwo?ci.


8.    Pa?stwa dane osobowe nie b?d? przekazywane do pa?stwa trzeciego czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE).


9.    Pa?stwa dane osobowe b?d? przetwarzane przez Business Group do momentu cofni?cia przez Pana/Pani? zgody lub przez okres czasu wymagany przepisami prawa.


10.    Pa?stwa dane nie b?d? przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).


11.    Business Group zapewnia Klientom mo?liwo?? przegl?dania i modyfikacji danych osobowych, a zw?aszcza prawo do: ??dania uzupe?nienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta?ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni?cia, je?eli s? one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta?y zebrane z naruszeniem ustawy albo s? ju? zb?dne do realizacji celu, dla którego zosta?y zebrane.  Business Group mo?e odmówi? usuni?cia danych Klienta wy??cznie w przypadkach wskazanych przez obowi?zuj?ce przepisy, w szczególno?ci je?eli Klient ten nie uregulowa? wszystkich nale?no?ci wobec Business Group lub te? gdy Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszy? Regulamin b?d? obowi?zuj?ce przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezb?dne do wyja?nienia tych okoliczno?ci i ustalenia odpowiedzialno?ci Klienta.


12.    W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpo?redniego produktów i us?ug Business Group, zgoda mo?e by? odwo?ana w ka?dym czasie.


13.    W przypadku, gdy Business Group zamierza przetwarza? lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpo?redniego w?asnych produktów lub us?ug, osoba której dane dotycz? uprawniona jest tak?e do wniesienia pisemnego, umotywowanego ??dania zaprzestania przetwarzania jej danych ze wzgl?du na jej szczególn? sytuacj? lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.


14.    W sprawach zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Business Group oraz sprawach zwi?zanych z wycofaniem lub zg?oszeniem zgody mo?na skontaktowa? si?  z administratorem danych osobowych, za po?rednictwem rodo@abcprezentacji.pl.

15.    Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, i? przetwarzanie danych osobowych dotycz?cych jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


16.    Business Group wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie po??cze? internetowych w celach technicznych, zwi?zanych z administracj? serwerami. Ponadto, adresy IP s?u?? do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego nast?puje po??czenie). Dane te nie s? ??czone z danymi podanymi przez Klientów i stanowi? jedynie materia? do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania b??dów systemowych.


17.    Business Group stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalaj? dostosowywa? us?ugi i tre?ci do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak równie? s?u?? do opracowywania ogólnych statystyk dotycz?cych korzystania przez Klientów z abcprezentacji.pl. Wy??czenie w przegl?darce internetowej opcji pozwalaj?cej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemo?liwia korzystanie z abcprezentacji.pl, mo?e jednak spowodowa? pewne utrudnienia. Szczegó?owe postanowienia odnosz?ce si? do plików Cookies okre?la Polityka Cookies zamieszczona na stronie (https://abcprezentacji.pl/strony/cookies.html)§ 7 Postanowienia ko?cowe
 

1. Informacje znajduj?ce si? na stronach internetowych sklepu abcprezentacji.pl nie stanowi? oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient sk?adaj?c zamówienie za pomoc? mechanizmów dost?pnych na internetowych stronach sklepu abcprezentacji.pl , sk?ada ofert? kupna okre?lonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Podane przez Klientów dane osobowe Business Group zbiera i przetwarza zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityk? Ochrony Prywatno?ci zawart? w Za??czniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonuj?cy zakupu w Business group wyra?a zgod? na przetwarzanie adresu e-mail w celu relizacji zamówienia, przes?ania ofert hanlowych i newslettera, je?eli wyrazi? na to zgod?.

3. Business Group mo?e zmieni? Regulamin i uruchomi? now? wersj? us?ug ?wiadczonych w ramach abcprezentacji.pl. Zmiana staje si? skuteczna w terminie wskazanym przez Business Grpup, który nie mo?e by? krótszy ni? 7 dni od momentu udost?pnienia w abcprezentacji.pl zmienionego Regulaminu, z zastrze?eniem, ?e  zamówienia rozpocz?te przed wej?ciem w ?ycie zmian s? prowadzone na zasadach dotychczasowych.

4. W sprawach nieuregulowanych w?a?ciwe jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory zwi?zane z us?ugami ?wiadczonymi przez Business Group w ramach abcprezentacji.pl b?d? rozstrzygane przez s?dy powszechne.
Klient b?d?cy konsumentem ma mo?liwo?? skorzystania z pozas?dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? przed Sta?ym Polubownym S?dem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dost?pu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajduj? si? pod nast?puj?cym adresem: www.uokik.gov.pl, w zak?adce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 

 

 

 

kupuj w abc prezentacji


Zamykane witryny na ogłoszenia, czyli gabloty informacyjne, są niezastąpione gdy chcemy wyeksponować ważne obwieszczenia, które wymagają szczególnego wyróżnienia lub dodatkowej ochrony. Dzięki zamknięciu na kluczyk lub zamek imbusowy zabezpieczają ogłoszenia przed niepowołanymi użytkownikami; a także przed warunkami atmosferycznymi – w przypadku gabloty wodoodpornej.

Ważne dokumenty lub ogłoszenia stałe, takie jak certyfikaty ubezpieczeniowe i procedury pracownicze, wymagają szczególnego wyróżnienia i dodatkowej ochrony. Gabloty NOBO zaprojektowano tak, aby były widoczne, trwałe i bezpieczne. Umieszczone w nich ważne wiadomości rzucają się w oczy, a przy tym są w pełni zabezpieczone dzięki specjalnemu szkłu i bezpiecznym zamkom. Nasze gabloty są dostępne w różnych stylach, kolorach i rozmiarach, a niektóre modele są wodoodporne, dzięki czemu można używać ich na zewnątrz. Gabloty ogłoszeniowe z przesuwanymi drzwiami. Do powieszenia wewnątrz budynku, wszędzie tam gdzie nie ma miejsca na otwieranie gablot ze standardowymi drzwiami, o dużej powierzchni wewnętrznej do wywieszania plakatów, informacji o wyjątkowo dużym formacie. Przesuwne na boki szklane drzwi z bezpiecznego szkła o grubości 4mm. Nowoczesny system montażu zapewnia szybkie i bezpieczne powieszenie gabloty na ścianie. Płaskie krawędzie boczne pozwalają na umieszczanie gablot blisko siebie. Większa głębokość gabloty umożliwia użycie większych magnesów lub pinezek. W komplecie z 2 kluczami i zestawem do montażu na ścianie. Do wyboru z dwoma powierzchniami wewnętrznymi: suchościeralno-magnetyczną lub korkową. Do powieszenia wewnątrz budynku, wszędzie tam gdzie nie ma miejsca na otwieranie gablot ze standardowymi drzwiami, o dużej powierzchni wewnętrznej do wywieszania plakatów, informacji o wyjątkowo dużym formacie. Przesuwne na boki szklane drzwi z bezpiecznego szkła o grubości 4mm. Nowoczesny system montażu zapewnia szybkie i bezpieczne powieszenie gabloty na ścianie. Płaskie krawędzie boczne pozwalają na umieszczanie gablot blisko siebie. Większa głębokość gabloty umożliwia użycie większych magnesów lub pinezek. W komplecie z 2 kluczami i zestawem do montażu na ścianie. Do wyboru z dwoma powierzchniami wewnętrznymi: suchościeralno-magnetyczną lub korkową.

Gablota Nobo Visual Insert – nowoczesna, aluminiowa, zaokrąglone krawędzie z prostym mocowaniem. Doskonała dla biur, zakładów przemysłowych i obiektów sportowych, przystosowane do dłuższej prezentacji dokumentów.

W ofercie posiadamy wiele różnych rodzajów gablot - gabloty ekspozycyjne podświetlane i nie podświetlane, gabloty dwudrzwiowe, gabloty klasyczne, gabloty informacyjne wewnętrzne, gabloty prezentacyjne, gabloty z przesuwanymi drzwiami, metalowa konstrukcja ekspozycyjna, gabloty Pacific, gabloty tekstylne, gabloty szkolne, gabloty szklane, gabloty aluminiowe, gabloty wystawowe.